Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Boosheid overwinnen

17 augustus 2021

Godgegeven emoties zijn net als een dashboardlampje van een auto, knipperend dat er iets niet goed is. Als je het waarschuwingslampje afdekt met een stukje tape, ben je aan het onderdrukken. Het onderdrukken van emoties is oneerlijk en ongezond. Onze emoties wegstoppen is de oorzaak van veel psychosomatische ziekten. Het lampje kapotslaan is jezelf uiten, zonder erbij na te denken. Onze razernij afreageren beschadigt relaties en brengt anderen schade toe. Wat we zouden moeten doen, is onder de motorkap kijken. Dat is erkenning. Geestelijke volwassenheid is afhankelijk van onze emotionele eerlijkheid. Omdat we rechtvaardig (echt) staan tegen over God wil Hij ons helpen om met onze emoties eerlijk en echt tegenover Hem te zijn.

Saul was boos, omdat David meer applaus kreeg dan hij (1 Samuel 18). Onzekere mensen worden boos wanneer hun sociale status op een negatieve manier wordt beïnvloed. Saul keek zeer zeker niet onder de motorkap en hij reageerde zijn woede op David af. Een beetje zelfonderzoek had dit alles kunnen voorkomen. David was de beste vriend van de zoon van Saul. Hij had Israël gered van de reus van de Filistijnen en had alles wat Saul hem had opgedragen succesvol gedaan (v5). David voelde zich zeker, omdat de Heer met hem was (v12). Mensen die zeker zijn in Christus, zijn minder geneigd om boos te worden, omdat hun identiteit en gevoel van waarde in Christus wordt gevonden en niet in het succes of het falen van anderen en ook niet in de positieve of negatieve omstandigheden van het leven.

Saul was na zijn confrontatie met Samuel verbitterd (1 Samuel 15). De Heer had Saul als koning over Israël verworpen vanwege zijn rebellie en ongehoorzaamheid en zei tegen Samuel dat hij David tot koning moest zalven. Er is geen bewijs dat Saul zich ooit bekeerde van zijn zonde of David vergaf dat hij meer aandacht van het publiek kreeg dan hijzelf. In het hart van een boos mens schuilt een verbitterde geest. Zulke onopgeloste woede geeft de duivel een ingang. Nadat hij zijn woede op David had afgereageerd, gebeurde het de volgende dag ‘dat de boze geest van God weer vaardig werd over Saul’ (1 Samuel 18:10). Hetzelfde zou met ons kunnen gebeuren als we niet vanuit ons hart vergeven. Jezus zei dat de onvergevingsgezinde dienaar werd overgegeven aan de pijnigers, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben (Mattheüs 18:34). Het Griekse woord voor pijniger wordt in het Nieuwe Testament bijna alleen maar voor geestelijke marteling gebruikt. Dat is waarom Paulus zei: ‘Degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook; want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u, voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend’ (2 Korinthe 2:10-11).

Paulus schreef: ‘Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats’ (Efeze 4:27-27). Onze geestelijke en mentale gezondheid zijn afhankelijk van hoe goed we onze emoties leren hanteren. Boos zijn is geen zonde, maar bega geen zonde in je boosheid. Als je niet wilt zondigen, wees dan boos zoals Christus; boos op de zonde.