Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Christus, onze Heerser

13 oktober 2021
Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht.
Efeze 2:1,2

We leven in een wereld die onder het gezag valt van een slechte heerser. Oorspronkelijk schiep God Adam en zijn gezin om over de schepping te heersen. Maar door de zonde verspeelde Adam zijn gezagspositie, en zo werd satan de opstandige gezagsdrager naar wie Jezus verwees als ‘de heerser van deze wereld’ (Johannes 12:31). Toen Jezus werd verzocht in de woestijn, bood de duivel hem ‘al de koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid’ aan (Matteüs 4:8), in ruil voor zijn aanbidding. Satans claim dat de wereld ‘aan hem is overgegeven, en ik die geef aan wie ik wil’ (Lukas 4:6) was geen leugen. Hij nam dat gezag over toen Adam afstand deed van de troon van heerschappij over Gods schepping toen hij in zonde viel. Satan heerste over de wereld vanaf de zondeval tot aan het kruis. De dood, opstanding en hemelvaart van Christus gaf Hem vervolgens de eeuwige autoriteit als Heerser over alle dingen (Mattheüs 28:18). Dat gezag werd tevens gegeven aan hen die geloven in de Grote Opdracht, zodat we zijn werk om ‘de werken van de duisternis te vernietigen’  kunnen voortzetten (1 Johannes 3:8).
We werden allemaal geestelijk dood geboren en vielen onder het gezag van de heerser die Paulus ‘de aanvoerder van de macht in de lucht’ noemt (Efeze 2:2). Maar toen we Christus ontvingen, heeft God ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van zijn liefde (Kolossenzen 1:13). Ons burgerschap veranderde van een aards burgerschap naar een inschrijving als burgers van de hemel (Filippenzen 3:20). Satan is de heerser van deze wereld, maar hij is niet langer onze heerser; dat is Christus!
Zolang we echter op deze aarde leven, bevinden we ons nog altijd op satans grondgebied. Hij zal proberen ons leven te beheersen, door ons te misleiden met de leugen dat hij nog steeds gezag over ons heeft. Als vreemdelingen in een ander, vijandig koninkrijk, hebben we bescherming nodig tegen deze slechte, misleidende, vijandige tiran. Christus heeft niet alleen voorzien in bescherming tegen en gezag over satan, Hij heeft ons ook toegerust met de Geest van de waarheid, de Heilige Geest die in ons woont, om ons in alle waarheid te leiden en ons te helpen de gedachtespinsels van de vijand te onderscheiden (Johannes 16:13).

Hemelse Vader vandaag bevestig ik dat U mijn Heer bent. Ik kies ervoor om een verbondsslaaf te zijn van Christus, en van niemand anders.