Recente overdenkingen

De bediening van verzoening

30 juli 2021

Het dankoffer (Leviticus 3) werd vrijwillig gegeven uit dankbaarheid voor ontvangen zegen, beantwoorde gebeden of een rijke oogst. Het is traditie om dit ook wel het vredeoffer te noemen, omdat de stam van het Hebreeuwse woord, shalom, vrede betekent. Het vredeoffer is een beeld van de gemeenschap die we nu met God hebben vanwege Christus’ kruisdood. We aanbidden met dankzegging en lofprijs omdat we met God verenigd zijn, Die ons in Christus een nieuwe schepping heeft gemaakt.

‘En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen’ (2 Korinthe 5:18-20). Als lichaamsdelen van het lichaam van Christus zijn we verzoend met God. We zijn nu Zijn gezanten voor Christus en verkondigers van verzoening. We zijn getuigen van de opstanding van Christus, omdat we in Christus een nieuwe schepping zijn en we hebben Zijn herrezen leven in ons. In de kracht van de Heilige Geest zeggen we tegen iedereen die het wil horen: ‘Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen’ (2 Korinthe 5:20). Net als God rekenen wij hun zonden niet tegen hen, want wat zij doen is slechts symptomatisch voor het echte probleem, namelijk hun scheiding van God.

De boodschap van verzoening begint altijd met God maar het strekt zich ook uit naar de relaties die wij met anderen hebben. Het begint met God omdat elke poging om de gebroken mensheid te verenigen die gebaseerd is op een ander fundament dan op Christus altijd mislukt. Wanneer we met God verzoend zijn, worden we broers en zussen in Christus en dat is de basis voor onze eenheid. Het lichaam van Christus op een andere basis bijeenbrengen dan via onze relatie met God zal mislukken. Het lichaam van Christus zal ook gefragmenteerd blijven zolang we enkel met elkaar omgaan op basis van ras, traditie, etc. De basis voor onze eenheid is onze gezamenlijke erfenis in Christus. Dat is waarom Paulus ons aanspoort om ‘in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is’ (Efeze 4:2-6).

De bediening van verzoening vindt haar oorsprong bij God. Het wordt persoonlijk ervaren door geloof maar is voor iedereen beschikbaar. Het is vrijwillig ontvangen en vrijwillig gedeeld. De boodschap is aan de mens toevertrouwd zodat het aan iedereen gegeven kan worden maar het is Gods boodschap en Hij zet er Zijn handtekening onder. Het bereikt het onmogelijke en wordt dankbaar ervaren door allen die het hebben ontvangen. Het is het grootste cadeau dat iemand kan ontvangen en tegelijkertijd is het bedoeld om weg te geven.