Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

25 september 2023

De Geest van de waarheid

12 september 2023
Maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid.
Johannes 16:13

Het is niet moeilijk om de waarheid te kennen als je zelf De Waarheid bent, en vervolgens is het dus heel natuurlijk om met gezag te spreken als je God bent. Onderscheiding is ook veel makkelijker als je – zoals Jezus – weet wat in de harten van de mensen is (Johannes 2:24,25). Hoewel wij deze eigenschappen niet hebben, is de Heilige Geest wel in ons. Als we het werk van Jezus willen voortzetten, moeten we ons overgeven aan de Heilige Geest en Hem toestaan de leiding te nemen en ons te sturen. Dan zijn we in staat de waarheid te kennen, te spreken met gezag, en te onderscheiden tussen goed en kwaad.
We hebben de Geest van de waarheid als gids. Toen Jezus beloofde dat Hij de Heilige Geest zou zenden, zei Hij: Maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen (Johannes 16:13,14). Deze belofte was in eerste instantie voor de apostelen, maar ze is toe te passen in het leven van alle Geestvervulde gelovigen (1 Johannes 2:20-27). De Heilige Geest is eerst en vooral de Geest van de waarheid, en Hij leidt ons in die waarheid.
Toen Jezus bad, vroeg Hij: Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze… Heilig hen door Uw waarheid; uw woord is de waarheid (Johannes 17:15,17). Waarheid is wat ons van de boze afhoudt. Johannes schreef: Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt (1 Johannes 5:19), omdat satan ‘de hele wereld misleidt’ (Openbaring 12:9). De enige manier om de ‘vader van de leugen’ te overwinnen, is door openbaring, niet door slimheid of door argumentatie. Veel hoog opgeleide mensen steunen op hun eigen inzicht en geloven alleen in wat ze door onderzoek kunnen bevestigen. Waarheid is echter Gods wil die Hij geopenbaard heeft door zijn Woord. De rol van de Heilige Geest is ons in staat te stellen om Gods Woord te begrijpen vanuit Gods perspectief. Jezus zegt: u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken (Johannes 8:32).

Vader, vergeef me dat ik op mijn eigen inzicht heb gesteund. Vul mij met uw Geest en leid me vandaag in alle waarheid.