Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

De gevolgen van de zondeval

20 januari 2023
Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood over alle mensen gekomen, in wie allen gezondigd hebben.
Romeinen 5:12

Tragisch genoeg werd de heerlijke situatie in de hof van Eden verbrijzeld. Genesis 3 vertelt het droevige verhaal van Adam en Eva’s verbroken relatie met God. De gevolgen van de zondeval van de mens waren verschrikkelijk, onmiddellijk en verstrekkend, en werkten zelfs door tot in alle nakomelingen van het menselijk geslacht.
Wat gebeurde er geestelijk met Adam en Eva nadat ze in zonde vielen? Ze stierven. Hun eenheid met God was verbroken en ze werden van Hem gescheiden. God had specifiek gezegd: Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven (Genesis 2:17). Ze aten toch en stierven.
Stierven ze lichamelijk? Nee. Het proces van hun fysieke dood werd wel in gang gezet, maar ze bleven nog honderden jaren leven. Ze stierven geestelijk; hun zielen werden gescheiden van God. Ze werden verbannen uit Gods aanwezigheid en uit de Hof gegooid, waarvan de ingang werd bewaakt door een engel met een vlammend zwaard (zie Genesis 3:23,24).
Als nakomeling van Adam is iedereen die op deze wereld wordt geboren lichamelijk levend, maar geestelijk dood, gescheiden van God. Paulus schreef: En u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de misdaden en de zonden (Efeze 2:1).
Hoe loste Jezus dit probleem op? Op twee dramatische, levensveranderende manieren. Ten eerste stierf Hij aan het kruis om zo de infectie te genezen waaraan wij stierven: de zonde. Romeinen 6:23 begint met: Het loon van de zonde is de dood. Vervolgens stond Jezus op uit de dood om ons geestelijk leven te geven. Het vers in Romeinen 6 gaat daarom verder: …maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. Jezus zelf zei: Ik ben gekomen opdat zij leven hebben (Johannes 10:10).
Het slechte nieuws is dat jij als kind van Adam de geestelijke dood hebt geërfd. Maar het eeuwige goede nieuws is dat je als kind van God, door geloof in Christus, voor eeuwig zult leven; door het leven waarin Hij voor jou heeft voorzien.

Dank U hemelse Vader, dat U Jezus stuurde om aan het kruis te sterven voor mijn zonden, en dat U Hem daarna opwekte uit de dood zodat ik leven zou ontvangen dat nooit meer op zal houden!