De laatste Adam

21 februari 2021

De eerste Adam werd zowel lichamelijk als geestelijk levend geboren. Omdat Adam zondigde, stierf hij geestelijk en werd hij gescheiden van God. Lichamelijke dood zou ook een gevolg zijn van de zonde, maar zou voor Adam jaren later komen. Vanaf die tijd is elke persoon die in de wereld komt lichamelijk levend, maar geestelijk dood (Efeze 2:1). God beloofde dat de verlossing voor Zijn volk zou komen door het zaad van een vrouw (Genesis 17:19; Galaten 3:16), maar de mensen waren ongeduldig geworden en vroegen zich af hoe ze de Messias zouden herkennen wanneer hij uiteindelijk kwam. ‘Daarom zal de Heer Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven’ (Jesaja 7:14).

Er zou vierhonderd jaar van stilte komen vanaf het einde van uit het Oude Testament voordat: ‘het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond’ (Johannes 1:14). De profetie werd vervuld met betrekking tot Immanuel dat betekent ‘God met ons’. De profetie van Jezus geboren uit een maagd werd ook vervuld, wat Maria enorm verbaasde (Lukas 1:34). Niemand kan het mysterie van de menswording volledig verklaren, maar de Bijbel leert duidelijk dat de eeuwige Zoon vlees werd. De leer van de menswording is zo belangrijk dat de Bijbel er alles aan ophangt; ‘Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is’ (1 Johannes 4:2-3).

De menswording onderscheidt de christen van de culten en alle andere religies van de wereld. Zij geloven in de historische Jezus, maar zij geloven niet dat God met ons kon zijn in de vorm van een man. Zij geloven dat God kon verschijnen als een man, als een verschijning, en alleen uiterlijk kon lijden, maar tenzij zij de Heilige Geest hebben kunnen zij niet zeggen dat Jezus volledig God was terwijl Hij ook volledig mens werd.

Deze eenheid tussen de eeuwige Zoon en het zaad van een vrouw was noodzakelijk om ons leven te brengen. ‘In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen’ (Johannes 1:4). Merk op dat licht geen leven voortbrengt. Het licht van mensen is de afstraling van het eeuwige leven van God. De laatste Adam (Jezus), werd net als de eerste Adam lichamelijk en geestelijk levend geboren. Maar in tegenstelling tot de vorige Adam heeft Jezus nooit gezondigd, hoewel Hij wel ‘in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht’ (Hebreeën 4:15).

De maagdelijke geboorte was noodzakelijk, omdat Jezus kwam om ons het leven te geven. Jezus zei: ‘Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben’ (Johannes 10:10). Wat Adam en Eva verloren in de zondeval, was het eeuwige leven en wat Jezus kwam doen was ons het eeuwige leven geven. Hij kwam niet om ons een bevredigender lichamelijk leven te geven met materiële zegeningen. Hij kwam om ons een bevredigend geestelijk leven te geven, gevuld met geestelijke zegeningen, namelijk liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dit is de vrucht van de Geest (Galaten 5:22-23). Jezus kwam niet slechts om ons leven te geven, Hij ís ons leven (Kolossenzen 3:4).