Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Doorgaande heiliging

3 juli 2021

God deed een genadig werk toen Hij ons uit de duisternis riep in Zijn wonderlijke licht en ons de heilige status toekende vanwege onze eenheid met Christus. Hij deed dit zodat wij heilig kunnen zijn zoals Hij heilig is (1 Petrus 1:15). Het proces waarin je uit je vlees groeit en meer op Christus gaat lijken wordt meestal progressieve heiliging genoemd. Paulus zegt: ‘Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven’ (Romeinen 6:22). Ondanks dat de Bijbel vaker spreekt over de verleden tijd of positionele heiliging dan over tegenwoordige tijd of progressieve heiliging, is het concept dat je steeds heiliger wordt gemaakt een dominant thema in het Nieuwe Testament. Termen zoals groei, vernieuwing, opbouwen, veranderen, reiniging en vernieuwen zijn allemaal aan elkaar verwant: ze verwijzen naar het proces waarin je meer op Jezus gaat lijken.

De apostel Paulus legt het groeiproces uit waarin je meer op Christus gaat lijken. ‘Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging’ (Kolossenzen 2:6-7). God bewerkstelligt onze heiliging het meeste, ‘door de heiliging van de Geest’ (1 Petrus 1:2). We moeten eerst geworteld worden ‘in Christus’, wat verwijst naar onze positionele heiliging, voordat we kunnen worden opgebouwd ‘in Hem’, wat progressieve of continue/doorgaande heiliging is. Termen zoals ‘in Christus’, ‘in Hem’ of ‘in de geliefde’ zijn de meest herhaalde zinsdelen in het Nieuwe Testament. Deze termen laten zien dat kinderen van God geestelijk levend zijn en dat hun zielen verenigd zijn met Christus, Die hun leven is. Als er geen geestelijk leven is, dan kan er geestelijk niets groeien.

We hebben zelf ook een aandeel in onze heiliging. ‘Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren’ (1 Petrus 1:13-14). Wandel naar de geest niet naar het vlees (Galaten 3:1-5, Romeinen 8:12-13). We hebben de Heilige Geest niet ontvangen door de werken van de wet. Onze redding kwam door geloof; onze heiliging ook. Paulus vraagt: ‘U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees?’ (Galaten 3:3). We zijn gered door geloof en we worden geheiligd door geloof in God door de kracht van de Heilige Geest. Dat is waarom Jezus bad: ‘Heilig hen door uw waarheid; Uw woord is de waarheid’ (Johannes 17:17).

De Bijbel presenteert progressieve heiliging als een uitdaging voor de gelovige. De wereld, het vlees en de duivel staan tegenover de wil van God en zijn dus vijanden van onze heiliging. ‘Laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God’ (2 Korinthe 7:1) en laat ons ‘vrede najagen met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien’ (Hebreeën 12:14).