Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Een gepaste verdediging

28 juli 2021

Wat zouden we moeten doen als iemand ons ten onrechte  veroordeelt en ons karakter aanvalt? Moeten we in de verdediging gaan of het voorbeeld van Christus volgen? ‘Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt’ (1 Petrus 2:21-23).

Hoofdstuk 53 van Jesaja is een van de duidelijkste profetieën over Christus die er in het Oude Testament staan. Hij leed in stilte voor onze zonden en Hij opende nooit zijn mond om Zichzelf te verdedigen (v7). Onze situatie is iets anders omdat we niet zonder zonde zijn maar we hoeven ons om twee redenen nog steeds niet te verdedigen. Ten eerste, als andermans oordeel klopt dan hebben we geen verdediging. Christus is onze verdediging. ‘Om onze overtredingen werd Hij verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’ (v5). Ook al maakt iemand een fout  door over jou te oordelen het haalt niets uit om jezelf te verdedigen. Pogingen om je karakter te verdedigen verhogen vaak de inspanningen van hen die jou oordelen. Volg het voorbeeld van Jezus door niet je gram te halen en vertrouw Hem die rechtvaardig oordeelt. We zouden God moeten danken dat onze zonden vergeven zijn, het feit accepteren dat we in een groeiproces zitten en leren van de ervaring. De wijze man zei: ‘Sla een spotter, dan zal die onverstandige schrander worden, en wijs een verstandige terecht, en hij zal inzicht krijgen’ (Spreuken 19:25). Onze reactie op aanvallen op ons karakter onthult hoe zeker of onzeker we in Christus zijn.

Ten tweede, als hun oordeel niet klopt dan heb je geen verdediging nodig. Mocht iemand je persoonlijk op je karakter aanvallen, luister dan alleen maar. Nadat ze klaar zijn met elk karakterfoutje aan te wijzen, hebben ze niks meer om mee te schieten. Het laatste wat je wilt, is ze meer munitie geven. Als je zou proberen jezelf te verdedigen, zullen ze er waarschijnlijk meer van overtuigd worden dat het hun taak is om jou te overtuigen van je imperfecties.

Stel dat je reageert door te zeggen: ‘Het spijt me dat je boos op me bent, wat stel je voor dat ik doe?’ Dit kan een mogelijkheid voor bediening creëren om twee redenen. Ten eerste, doordat je niet probeert om Gods rol in hun leven te spelen zoals zij dat probeerden in het jouwe en geef je ruimte aan de Heilige Geest om ze aan te spreken. Wanneer wij de rol van de Heilige Geest spelen in het leven van iemand anders dan wordt hun strijd met God een strijd met ons. Ten tweede, niemand breekt andermans karakter af vanuit een positie van kracht. Het is van veel meer nut als je de reden ontdekt waarom ze boos en van streek zijn dan te proberen jezelf te verdedigen.