Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Een juist gevoel van eigenwaarde

21 augustus 2021

Hoe krijgt een christen eigenwaarde? Geestelijke gaven zijn belangrijk om het lichaam van Christus op te bouwen, maar we hebben niet allemaal dezelfde gaven. Daarom heeft God het lichaam ‘zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekortkomt, grote eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn’ (1 Korinthe 12:24-25). Onze individuele talenten zijn een bijdrage aan het koninkrijk van God, maar God heeft aan sommigen vijf talenten gegeven, aan sommigen twee talenten en aan anderen maar één talent. Betekent dat, dat alleen de christen met de vijf talenten een rechtmatig gevoel van eigenwaarde kan hebben? Het antwoord is absoluut nee en degenen die proberen om hun identiteit en gevoel van waarde in gaven en talenten te vinden, lopen het risico om Gods voornaamste doel voor ons leven mis te lopen; Hij wil een goddelijk karakter tot stand brengen.

Zijn intelligentie, schoonheid en prestatie de middelen waarmee we een gevoel van eigenwaarde verkrijgen? Weer is het antwoord nee. ‘Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen’ (1 Korinthe 1:27-29). Er is absoluut niets mis met een intelligente, aantrekkelijke persoon die God echt wil verheerlijken. God gaf die schenkingen van het leven. Hij heeft gaven, talenten en intelligentie niet evenredig verspreid, maar Hij heeft wel Zichzelf voor allen in gelijke mate gegeven. We genieten allemaal van Zijn beloftes en we hebben allemaal deel aan Zijn goddelijke natuur (2 Petrus 1:4).

We hebben allemaal dezelfde identiteit in Christus. Degenen die aan hun geloof deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde en liefde voor allen toevoegen, zullen niet doelloos en onvruchtbaar zijn (zie 2 Petrus 1:5-8). Petrus vermeldt geen enkele gave of talent, omdat God een eerlijke God is. We vinden ons gevoel van eigenwaarde in het feit dat we een kind van God zijn en in karakter groeien. ‘Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort’ (v3). Degenen die weten wie ze in Christus zijn en een leven leiden dat wordt gekenmerkt door liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing zullen een legitiem gevoel van eigenwaarde hebben en ze zullen niet zonder vrucht zijn. ‘Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit struikelen’ (v10).