Een nieuwe positie in Christus

24 februari 2021

In mijn overdenking van gisteren heb ik geïllustreerd hoeveel de seculiere psychologie de kerk is binnengedrongen. Een goede theologie moet aan een goede psychologie voorafgaan, omdat alles van God afkomstig is. Houd bij de overgang van theologie (een studie van God) naar psychologie (een studie van de ziel), de waarschuwing van de apostel in Kolossenzen 2:6-10 in gedachten. Elke christen is een nieuwe schepping ‘in Christus’, wat in scherp contrast staat met de natuurlijke mens die de seculiere psychologie wil begrijpen. De uitdrukking met het voorzetsel ‘in’, zoals ‘in Christus’, ‘in Hem’, ‘in de geliefde’, is een van de meest herhaalde woorden in de brieven. De uitdrukking komt alleen al in het boek Efeze meer dan veertig keer voor. Het betekent dat onze ziel in eenheid is met God en we zonder die verbinding niet volledig kunnen begrijpen wie we zijn.

Elk fase van onze heiliging wordt mogelijk gemaakt omdat we ‘in Christus’ leven. We moeten stevig ‘in Hem’ geworteld zijn, zodat we ‘in Hem’ kunnen worden opgebouwd, wat het mogelijk maakt om ‘in Hem’ te leven (Kolossenzen 2:6). Levend en vrij zijn ‘in Christus’ is voor de apostel Paulus de basis om te begrijpen hoe hij het christelijke leven moet leiden. Als hij Timotheüs naar Korinthe zendt, zegt de apostel: ‘Hij zal u in herinnering brengen mijn wegen, die in Christus zijn, zoals ik overal in elke gemeente onderwijs’ (1 Korinthe 4:17).

God heeft ons het eeuwige leven gegeven en dit leven is in Zijn Zoon (1 Johannes 5:11) en Paulus spreekt over de ‘belofte van het leven dat in Christus Jezus is’ (2 Timotheüs 1:1). ‘In Christus’ is ‘geloof en liefde’ (1 Timotheüs 1:14), ‘genade’ (2 Timotheüs 2:1), ‘zaligheid’ (2 Timotheüs 2:10), ‘al de schatten van de wijsheid en van de kennis’ (Kolossenzen 2:3) en ‘rijkdom’ (Filippenzen 4:19). Paulus zegt dat het vanwege Gods werk is dat christenen in Christus Jezus zijn, Die voor ons wijsheid van God geworden is, dat wil zeggen ‘onze gerechtigheid, heiliging en verlossing’ (1 Korinthe 1:30). Men kan alleen maar zeggen: ‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus, Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus’ (Efeze 1:3).

‘Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht’ (Kolossenzen 2:9-10). ‘Bent volmaakt geworden’ is in de verleden tijd geschreven. Elke gelovige is al ‘in Christus’. Geworteld zijn in Christus verwijst naar onze positie van heiliging, en dit is de basis voor onze toenemende heiliging. Als gelovigen proberen we geen kinderen van God te worden, we zijn al kinderen van God, die bezig zijn om als Christus te worden.

Paulus contrasteert de manier waarop wij leven en groeien in Christus met de menselijke tradities van de wereld. ‘Filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld’ (Kolossenzen 2:8) kunnen in ons niet voortbrengen wat alleen het leven van Christus kan. Paulus zegt: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft’ (Filippenzen 4:13) en Jezus zegt: ‘Zonder Mij kunt u niets doen’ (Johannes 15:5).