Een vervalste Jezus

20 februari 2021

Overheidsambtenaren die worden getraind om vervalst geld op te sporen, bestuderen niet de vervalsingen. Ze bestuderen de echte biljetten, die ze zo goed hebben leren kennen dat wanneer er een vervalsing opduikt, ze deze gemakkelijk kunnen herkennen. Daarom neem ik enkele weken de tijd om de ware aard van God uit te leggen, zodat je gemakkelijk de vervalsingen kunt herkennen, die overal opduiken. Onze hoop wordt vernietigd wanneer God de Vader belasterd wordt en ik heb geprobeerd aan te tonen dat een verwrongen Godsbeeld bijdraagt aan psychische aandoeningen. In mijn bediening ben ik vele mensen tegengekomen die denken dat ze worden geleid door de Heilige Geest, maar in feite een kwade geest volgen. Vandaag gaan we de waarschuwingen over een fake of  nep-Jezus bespreken. De apostel Paulus schreef: ‘Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere (allos) Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere (heteros) geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander (heteros) evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best’ (2 Korinthe 11:3-4).

Het Griekse woord ‘allos’ betekent soortgelijk, of vergelijkbaar. Valse leraren hebben het over dezelfde historische Jezus, maar presenteren Hem op een andere manier. Veel van de oecumenische raden in het eerste millennium vochten tegen zulke ketterijen. De belangrijkste waren de Arianen die de godheid van Christus ontkenden. Het concilie van Nicea zette Arius af in 325. De Arische ketterij zou in de kerkgeschiedenis weer de kop opsteken, ze is vandaag duidelijk zichtbaar in de jehova’s getuigen en de mormonen, die ook de drie-eenheid en de goddelijkheid van Christus ontkennen. Als Jezus slechts een man was, of een profeet, dan zou Zijn offerdood niet meer betekenis hebben dan het offer van koeien en geiten, die jouw zonden niet kan wegnemen. Jezus zei: ‘Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven’ (Johannes 8:24).

Wat gebeurt er als je in een vervalste Jezus gelooft? Dan word je bedrogen door een andere (heteros), geest. ‘Heteros’ betekent een geheel andere geest dan de Heilige Geest, en dit kan alleen maar een kwade geest zijn. Dus zal je een ander (heteros) evangelie hebben. Het zal geen evangelie van genade zijn, het zal een totaal ontoereikend ‘evangelie’ van werken zijn. Gezeten op de Olijfberg waarschuwt Jezus over deze mogelijkheid: ‘Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden’ (Matthëus 25:23-24).