Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Geestelijke identiteit

19 september 2021
Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus
Galaten 4:7

Als je bedenkt hoe belangrijk de geestelijke identiteit van je kinderen is, denk dan eens rustig na over de volgende Bijbelverzen:

De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn (Romeinen 8:16).

Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed (Galaten 3:26,27).

Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus (Galaten 4:6,7).

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent (1 Petrus 2:9,10).

Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is. (1 Johannes 3:1-3).

Moeders en vaders, willen jullie dat jullie zonen en dochters zichzelf zullen reinigen? Ontdek dan wie je zelf bent als kind van God, en help je kinderen diezelfde eeuwige relatie te ontwikkelen, en hun identiteit in Christus te ontdekken.

Heer, blijf mij voortdurend laten zien wie ik ben in Christus, zodat ik mijn kinderen kan aanmoedigen in hun relatie met U.