Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Gezond onderwijs

29 juni 2021

Voor Gods kinderen zullen er veel hobbels zitten in de weg van Pinksteren naar de wederkomst van Jezus. ‘En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid’ (2 Timotheüs 3:12-13). Gods woord is de enige gezaghebbende waarheid die ons kan bevrijden en kan dienen als basis voor onze heiliging en ons kan beschermen tegen misleiding.

Paulus gebruikt zichzelf als voorbeeld om elke gelovige aan te sporen persoonlijke kennis te hebben van ‘de heilige Schriften [..], die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust’ (2 Timotheüs 3:15-17). ‘Door God ingegeven’ betekent geïnspireerd door God. Het geschreven woord van God werd door mensen gegeven die geïnspireerd waren door de Heilige Geest zodat wat ze schreven geen fouten zou bevatten. ‘Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken’ (2 Petrus 1:20-21).

Gods woord is allereerst goed om te onderwijzen (didache). De nadruk van ‘didache’ is op de inhoud en de autoriteit van wat er wordt onderwezen en niet zozeer op het onderwijzen zelf. Didache wordt ook wel eens vertaald met doctrine of theologie. Een ‘gezonde doctrine’ hebben, gaat dan in eerste instantie voornamelijk over ethische instructie (zie 1 Timotheüs 1:9-22) en het is een voorwaarde voor hen die willen groeien in Christus. ‘[Een opziener moet iemand zijn die] zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen’ (Titus 1:9).

Wanneer het correct wordt onderwezen en toegeëigend zal Gods woord ons terechtwijzen en corrigeren en ons trainen om rechtvaardig te leven; het zal ons grondig gereedmaken voor elk goed werk. Zonde zal ons weghouden van Gods woord maar Gods woord zal ons ervan weerhouden om te zondigen. Zijn woord zal ons terechtwijzen wanneer we fout zitten en ons corrigeren/vermanen zodat we ermee stoppen met als doel om rechtvaardig te leven. God heeft Zijn woord nooit bedoeld om er intellectueel over te discussiëren zonder dat je het je daadwerkelijk eigen maakt en toepast; ook is wandelen met Hem niet een kunstje dat je doet.

Gezond onderwijs en rechtvaardig leven zijn voorwaarden voor elk goed werk. Gods woord legt de nadruk op zijn voor doen, karakter voor carrière, en volwassenheid voor bediening. We kunnen niet de persoon worden die God bedoeld heeft toen Hij ons schiep tenzij Zijn woord doordringt tot ons hart en ons leven verandert. ‘Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen’ (Efeze 2:10).