Recente overdenkingen

6 december 2021

Gods bediening van duisternis

21 oktober 2021
Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees.
2 Korinthe 4:11

Wat is het doel van moeilijke periodes in ons leven? Wat probeert God op die momenten te doen? Wat probeert Hij ons te leren? Petrus schreef: Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen.
In Gods bediening van beproeving leren we veel over onszelf. Op dat moment blijft er niets over van op zich goede maar simplistische adviezen als ‘lees je Bijbel’, ‘doe harder je best’ of ‘bid meer’… De meeste mensen die door een crisis gaan, zouden die crisis graag oplossen, maar het lijkt wel alsof ze het niet kunnen en niet weten waarom.
In Gods bediening van duisternis leren we bewogenheid. We leren om geduld te hebben met anderen. We leren reageren op de emotionele nood van mensen die hun hoop zijn kwijtgeraakt. We huilen met hen die huilen. We proberen niet hen te onderwijzen, de les te lezen of te adviseren. Als God alle uiterlijke zegeningen wegneemt en ons hele bezit reduceert tot uitsluitend enkele betekenisvolle relaties, zou dat dan genoeg zijn om ons overeind te houden? Ja, ik geloof dat dat zo zou zijn.
Misschien brengt God ons aan het einde van onze mogelijkheden, zodat we de reikwijdte van zijn mogelijkheden gaan ontdekken. In onze hedendaagse kerken horen we niet veel preken over gebrokenheid; toch roept Jezus ons in alle vier de evangeliën op om onszelf te verloochenen, ons kruis dagelijks op te nemen en Hem te volgen. Ik ken geen pijnloze manier om te sterven aan jezelf, maar ik weet wel dat het noodzakelijk is en dat dit het beste is wat ons ooit kan overkomen. ‘Geen pijn, geen winst’, zegt de sporter. Dat gaat ook op in de geestelijke wereld (Hebreeën 12:11). Bewezen karakter vloeit voort uit volharding in de verdrukkingen van het leven (Romeinen 5:3-5). Iedere langere periode van geestelijke groei in mijn leven en bediening kwam voort uit een langere periode van beproeving.

Heer, ik geef mezelf over aan uw beproeving, zodat ik aan het eind kom van mijn eigen mogelijkheden, en met vreugde die van U ontdek.