Recente overdenkingen

Alleen God is God

12 september 2021
Toen zei de slang: …u zult als God zijn, goed en kwaad kennend.
Genesis 3:4,5

Adam was de eerste die verleid werd met het idee dat hij ‘als God’ kon zijn (Genesis 3:5). Dit is de essentie van het zelfgerichte wereldbeeld dat satan promoot. Miljoenen mensen zijn door satan misleid in de leugen dat zij ten diepste (hun eigen) God zijn. De New Age beweging promoot deze leugen wereldwijd.
Toch laat het Bijbelse verslag van de schepping duidelijk zien dat alleen God de Schepper echt God is. Adam en zijn nakomelingen zijn geen goden; we zijn geschapen wezens die niet apart van God kunnen bestaan. Het duivelse idee dat de mens zijn eigen god is, vormt de allereerste schakel van de geestelijke ketenen waarmee mensen gebonden zijn aan het koninkrijk van de duisternis.
Het probleem met de pogingen van de mens om zelf god te zijn, is dat hij nooit geschapen is om die rol te vervullen. Hij mist de noodzakelijke eigenschappen om zijn eigen bestemming te bepalen. Hoewel Adam in de tuin van Eden zondeloos was en geestelijk levend, was hij niet toegerust om zelf god te zijn. In tegenstelling tot wat New Agers ons vertellen, is het potentieel om god te zijn nooit in de mens gelegd, en zal dat ook nooit in de mens gelegd worden. God zijn is alleen mogelijk voor God zelf.
Als je ernaar verlangt om vrij te zijn van de gebondenheid aan de wereld, het vlees en de duivel, moet deze allereerste schakel in de ketting worden verworpen. Het zelfgerichte wereldbeeld dat satan en zijn trawanten promoten, moet vervangen worden door het perspectief dat Jezus aan zijn discipelen introduceerde: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden (Matteüs 18:24,25). In de komende dagen zullen we onderzoek  doen naar het zicht vanuit het kruis.

Vader, vergeef mij de momenten dat ik zelf uw plaats in mijn leven heb ingenomen. U bent mijn Heer en mijn God.