Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Het doel van instructie

8 juli 2021

De apostel Paulus waarschuwt zijn ‘oprechte zoon in het geloof’ (1 Timotheüs 1:2) en de kerk dat ze niet het spoor moeten kwijtraken in de wandel met God. Er zullen leraren komen die een andere leer onderwijzen (v3-4), sommigen zullen terugvallen op de wet die voor de onrechtvaardigen was opgesteld (v8-11), anderen zullen afvallig worden van het geloof door aandacht te schenken aan misleidende geesten (1 Timotheüs 4:1) en de misleiding van rijkdom (1 Timotheüs 6:6-18). Timotheüs wordt aangespoord om de gezonde leer aan te houden, om onder autoriteit te blijven en om een goddelijk karakter te ontwikkelen. ‘Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof’ (1 Timotheüs 1:5).

Het doel van onze instructie is niet kennis die arrogant maakt, maar liefde die anderen opbouwt (1 Korinthe 8:1). Paulus zegt: ‘Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets’ (1 Korinthe 3:1-3). We hebben een neiging om de deugden van de theoloog en de leerstellige de hemel in te prijzen, maar de Bijbel zegt ons dat: ‘Wie zielen vangt, is wijs’ (Spreuken 11:30) en ‘Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt’ (Johannes 13:35).

De religieuze leiders vroegen Jezus: ‘Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hen: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten’ (Mattheüs 22:26-40). Goede instructie en een gezonde leer zouden als resultaat moeten hebben dat de kinderen van God verliefd worden op God en op elkaar.

Het is gemakkelijker om ‘agape’ (liefde) te begrijpen, wanneer je je realiseert dat het in de Bijbel zowel gebruikt wordt als zelfstandig naamwoord en als een werkwoord. Wanneer het wordt gebruikt als zelfstandig naamwoord, verwijst agape naar het karakter van God. ‘God is liefde’ (1 Johannes 4:16). ‘De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, etc.’ (1 Korinthe 13:4). Het doel van bijbelse instructie is om onszelf en anderen in staat te stellen om geleidelijk het karakter van God aan te nemen, wat liefde is. Er is een ontzettend belangrijk verschil tussen agape (Goddelijke liefde) en phileo (broederliefde). Gods liefde is niet afhankelijk van het object. God houdt van ons, niet omdat wij beminnelijk zijn, maar omdat God liefde is. Het is Zijn karakter om van ons te houden. Dat is waarom de liefde van God onvoorwaardelijk is. Elk kind van God wordt geroepen om deel te hebben aan de goddelijke natuur (2 Petrus 1:4) en om te worden zoals Hij. Jezus zei: ‘En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En als u goeddoet aan hen die u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde’ (Lukas 6:32).

Wanneer agape wordt gebruikt als werkwoord, roept het op om vanuit de goedheid van onze nieuwe natuur anderen te geven wat ze nodig hebben. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16). ‘Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven’ (1 Johannes 3:16).