Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Het overwinnen van wetticisme

5 augustus 2021

Paulus zei: ‘En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven’ (Galaten 3:11). Aangezien gelovigen niet langer onder de wet zijn, waarom worstelt de kerk dan nog steeds met wetticisme en waarom kiezen sommigen van ons ervoor om te leven alsof ze nog steeds onder de wet zijn? Verontrust door het zien van immoraliteit zoeken wij vaak de eenvoudige oplossing van het opleggen van de wet, maar dat is om drie redenen contraproductief.

Ten eerste: ‘Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: “Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen”‘ (Galaten 3:10). Proberen volgens de wet te leven, brengt alleen maar schuld voort. ‘Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God’. Mensen die wettisch leven, zijn gedreven mensen die nooit perfectie zullen bereiken. Ten tweede: ‘Want als er een wet gegeven was die in staat was levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn’ (Galaten 3:21). De wet is krachteloos om leven te geven. Je kunt wel tegen mensen zeggen wat ze verkeerd doen, maar dat geeft hen niet de kracht om ermee te stoppen. ‘Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend’ (2 Korinthe 3:6). Ten derde: Eigenlijk wakkert de wet de verlangens aan om te doen wat juist verboden was. ‘Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht, want zonder de wet is de zonde dood’ (Romeinen 7:5,8). Als je denkt dat dat niet waar is, zeg dan tegen je kinderen: ‘Hier mag je naartoe, maar je mag daar niet naartoe!’ Op het moment dat je dat zegt, waar zullen ze allemaal heen willen gaan? Een christelijke school publiceerde een lijst met films die de studenten niet mochten zien. Raad eens welke ze allemaal wilden zien? Adam en Eva werden opgedragen om niet te eten van ‘de boom van de kennis van goed en kwaad’ (Genesis 2:9), maar ze deden het toch. Het verboden fruit lijkt het aantrekkelijkst te zijn.

De geboden van God zijn niet beperkend; ze zijn beschermend. De wet geeft de aard van God weer en is dus goed. De heerlijkheid van God werd onthuld toen Hij de wet op de stenen tafelen schreef (2 Korinthe 3:7-8). Maar als je probeert door de wet een rechtvaardig leven te leiden, leidt dit alleen maar tot ontmoediging, verslagenheid en dood. ‘Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid’ (v9). Het is alleen door de Geest van God dat wij een rechtvaardig leven kunnen leiden en onze verlangens van het vlees niet achternalopen. Het is alleen door geloof dat we gerechtvaardigd kunnen worden. Het is alleen door de genade van God dat we kunnen groeien in Christus. ‘Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt’ (v18).