Recente overdenkingen

Jezus versus menselijke traditie

23 februari 2021

Ik heb net een boek uit dat gaat over seksuele verslaving en pornografie. De auteur is beslist christen, geeft les op een gerenommeerde christelijke school en houdt zich aan christelijke gedragsnormen. Ik las niets in het boek waar ik het niet mee eens was, maar ik was teleurgesteld in wat er ontbrak, zoals een adequate oplossing om verslavingsgedrag te overwinnen. De beschrijving van patronen van het vlees was inzichtelijk, evenals de uitleg over de stofjes in je lichaam. Dit alles is waar voor de natuurlijke mens. De seculiere wereld zou het eens zijn met het overgrote deel van wat er was geschreven, met uitzondering van de morele standaard die werd gepresenteerd. Slechts enkelen van hen zullen het daarmee eens zijn. Als een christelijke man die worstelt met een seksverslaving het boek zou lezen, dan zou hij zijn verslaving beter begrijpen, maar hij zou doorgaan met zondigen en zich nog slechter voelen, omdat hij zo’n mislukkeling is.

Zou het enig verschil maken of de lezer een natuurlijk mens was of een wedergeboren christen? Het feit dat wij een nieuwe schepping zijn in Christus, heeft dat enig effect op ons vermogen om een rechtvaardig leven te leiden, in tegenstelling tot dood te zijn in onze overtredingen en zonden? Er werd niet gesproken over de rol van de duivel om ons te verleiden, of over de rol van de Heilige Geest om ons naar alle waarheid te leiden, die ons in staat stelt om niet naar de verleidingen van het vlees te handelen (Galaten 5:16). Er werd niet gesproken over bekering, of van de plaats die Christus in ons leven heeft. Houd dat in je achterhoofd, terwijl je de woorden van de apostel Paulus leest in Kolossenzen 2:6-10, waar staat: ‘Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.’

De apostel Paulus zou geschokt geweest zijn om te zien hoe seculiere psychologie de centrale plaats van Christus naar de zijkant heeft verdrongen. Zonder Christus kunnen wij geen rechtvaardig leven leiden. De wet was krachteloos om leven te geven (Galaten 3:21). De apostel deelt zijn passie in Kolossenzen 1:26-29, ‘namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is.’