Recente overdenkingen

Jouw erfenis

10 januari 2021

Het feit dat de meeste belijdende christenen in wezen onwetend zijn over hun geestelijke erfenis heeft me jarenlang verontrust. Was dit een bewustwording dat we langzaam zouden begrijpen naarmate we in Christus groeiden? Dat leek mijn ervaring te zijn, maar grondig Bijbelonderzoek suggereert anders. De apostel Paulus benadrukt dat onze identiteit en positie in Christus de basis is voor onze groei en volwassenwording in Christus. Ons nieuwe leven in Christus is het fundament waaruit alles groeit. Iemand moet geestelijk levend zijn om geestelijk te kunnen groeien!

De apostel Paulus deelt onze verheven positie in Christus toen hij schreef: ‘Aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn’ (Efeze 1:1). Vul je naam hieronder in:

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die (naam) gezegend heeft met alle geestelijk zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij (naam) vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat (naam) heilig en smetteloos voor Hem zou zijn in de liefde. Hij heeft (naam) voorbestemd om als Zijn kind aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij (naam) begenadigd heeft in de Geliefde. In Hem heeft (naam) de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij (naam) overvloedig geschonken heeft … In Hem is (naam) ook een erfdeel geworden, (naam), die daartoe voorbestemd was, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil … In Hem is (naam) ook, nadat (naam) het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord heeft; in Hem is (naam) ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van (naam)’s erfenis, tot de verlossing die (naam) ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid (Efeze 1:3-14).

Christenen weten niet wie zij zijn in Christus, als ze nooit die waarheid hebben geleerd. Wat ze niet weten, kan hen niet vrijmaken. Sommige kerken hebben zelfs benadrukt dat hun mensen slechts een stel zondaars zijn, gered door genade. Met andere woorden, je bent dezelfde persoon die je eerder was, alleen nu heb je vergeving ontvangen. Hiervan zul je waarschijnlijk nooit zeker zijn als slechts een derde deel van het evangelie aan je wordt gepresenteerd. Zijn we vergeven zondaars of herstelde heiligen (ik zal dit later bespreken)? Gebrek aan volledige berouw is een andere reden waarom we niet zeker zijn van onze behoudenis. Toen ik christenen hielp om hun persoonlijke en geestelijke conflicten op te ruimen, ervoeren zij hun vrijheid in Christus, en werden zij zich bewust van wie zij zijn.

Tot slot inspireerde God met Zijn voorkennis de apostel Paulus ons te onderwijzen over onze rijke erfenis. En vervolgens schreef hij een gebed op om onze ogen daarvoor te openen: ‘Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen’ (Efeze 1:17-18).