Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Leven door de Geest

4 augustus 2021

Onder het oude verbond moesten de kinderen van Israël leren om zich op eigen kracht aan de wet te houden, maar dat konden ze niet, net als wij. ‘Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester’ (Galaten 3:24-25). Als kinderen van God zijn we onder het nieuwe verbond van genade. We leven nu door geloof, in de kracht van de Heilige Geest. Leiden we ons leven op eigen kracht of leiden we Gods leven in Zijn kracht? Dit spanningsveld wordt in Galaten 5:16-18 uitgelegd: ‘Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen’ (v17). Ze staan tegenover elkaar, omdat het vlees onafhankelijk opereert van God en de Heilige Geest altijd afhankelijk is van God de Vader.

Hoe leven we door de Geest? Als ik die vraag zou beantwoorden door drie stappen en een formule te geven, dan zou ik je weer onder de wet brengen. De Heilige Geest is een ‘Hij’ en niet een ‘het’. Leven door de Geest is een concept van relatie en niet van een wet. Eigenlijk vertelt deze passage ons meer over wat het leven door de Geest niet is, maar daar hebben we wel veel aan, omdat het ons de grenzen aangeeft waarbinnen wij vrijelijk leven. Ten eerste, leven door de Geest is niet wetticisme. ‘Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet’ (v18). ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn’ (v1-2). Met andere woorden, ga niet terug onder de wet.

Ten tweede, leven door de Geest is geen vrijbrief. Je leeft door de Geest, ‘zodat u niet doet wat u zou willen’ (v17b). ‘Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft tot het vlees’ (v13). Met andere woorden, leven door de Geest geeft ons niet de gelegenheid om te doen wat we maar willen. Het stelt ons in staat om Gods wil te doen. Dus als leven door de Geest geen wetticisme is, noch een vrijbrief, wat is het dan wel? Het is vrijheid. ‘De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid’ (2 Korinthe 3:17).

Leven door de Geest is het enige middel waarmee we de kracht van het vlees kunnen overwinnen. ‘Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen’ (Galaten 5:16). Als we een keuze hebben of we leven door de Geest of door onze zondige aard, hoe kunnen we dan weten welke we gekozen hebben? Het antwoord is simpel: wat in ons leven zichtbaar is. ‘Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke’ (v19-21). ‘De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet’ (v22-23).