Recente overdenkingen

Leven in Christus

12 januari 2021

De vroege kerk verwees naar redding als vereniging met God. Dat wordt in de Bijbel meestal omschreven met de term ‘in Christus’ of ‘in Hem’. Zo zijn er in de zes hoofdstukken van Efeze alleen al veertig van zulke uitdrukkingen. Vóór Christus waren we ‘in het vlees’, of ‘in Adam’. Je bent echter niet in het vlees, maar in de Geest, als de Geest van God werkelijk in je woont, ‘maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem’ (Romeinen 8:9). ‘Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden’ (1 Korinthe 15:22).

Omdat onze ziel in eenheid is met God, is ons lichaam een tempel van God. Merk in de passages hierboven op hoe de uitdrukkingen ‘Geest van God’ en ‘Geest van Christus’ door elkaar worden gebruikt. Dit benadrukt de drie-eenheid van God. Deze eenheid met God is de kern van de theologie van de apostel Paulus. Hij zegt tegen de kerk in Korinthe: ‘Daarom heb ik Timotheüs naar u toe gestuurd, die mijn geliefde en trouwe zoon is in de Heer. Hij zal u in herinnering brengen mijn wegen, die in Christus zijn, zoals ik overal in elke gemeente onderwijs’ (1 Korinthe 4:17). Dat is wat onze bediening onderwijst over de hele wereld, we herinneren mensen aan de wandel van de apostelen. ‘Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, hebt aangenomen, wandel in Hem geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging’ (Kolossenzen 2:6-7). Leven in Christus is de basis voor onze groei en bediening. De apostel schrijft dan in het volgende vers iets wat we vandaag de dag een verklaring tussen haakjes zouden noemen. ‘Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus’ (v.8).

Alleen God weet hoeveel seculiere psychologie en filosofie de kerk is binnengedrongen. Seculiere psychologie is logisch als we enkel natuurlijke mensen zouden zijn, die in een natuurlijke wereld leven. Hetzelfde geldt voor seculiere filosofieën als we alleen maar humanisten zouden zijn, maar dat zijn we niet. Daar komt nog bij dat spiritisme en New Age bewegingen, aangemoedigd door ‘elementaire geesten’, vele mensen aan het verleiden zijn. Na de waarschuwing keert de apostel terug naar de waarheid. ‘Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht’ (v.9-10). Nou, dát is iets om je op te verheugen en om dankbaar voor te zijn.