Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Positionele heiliging

2 juli 2021

De apostel Paulus refereert naar positionele heiliging wanneer hij de kerk in Korinthe groet. ‘Aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de heiligen in Christus Jezus, geroepen heiligen’ (1 Korinthe 1:2). Hier voegt de apostel aan toe: ‘U bent schoongewassen, u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God’ (1 Korinthe 6:11). De status van degenen die geheiligd zijn komt ook in de Hebreeënbrief duidelijk naar voren. Jezus wordt daar weergegeven als de Hogepriester. Door zijn priesterlijke bediening zijn wij voor eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus (Hebreeën 10:10; zie ook Hebreeën 10:29; Hebreeën 13:12).

Als apostel en zendeling voor de heidenen had God Paulus opgedragen ‘om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij (God)’ (Handelingen 26:18). Elke gelovige is vergeven en gered uit de macht van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van God (Kolossenzen 1:13). Veilig in de handen van hun hemelse Vader worden zondaars heiligen, mislukkingen worden overwinningen en het alledaagse wordt heilig gemaakt.

Net zoals de realiteit van redding in de verleden tijd de basis is voor het in de tegenwoordige tijd uitwerken van onze redding zo is ook onze positie in Christus de basis voor onze groei in Christus. Na de redding wordt de gelovige apart gezet, afgeschermd door God en neemt hij deel aan Gods heiligheid. Merk op hoe Petrus deze relatie van oorzaak en gevolg laat zien: ‘Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent’ (2 Petrus 1:3-4).

Positionele heiliging betekent niet dat gelovigen zonder zonde of perfect zijn. Onze positionele heiligheid is gebaseerd op het feit dat we in Christus een nieuwe schepping zijn (2 Korinthe 5:17). Door geloof worden we verenigd met Christus en delen we in alles wat in Christus is, ook in Zijn heiligheid. ‘Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing’ (1 Korinthe 1:30). Positionele heiliging betekent dat we in Christus geestelijk levend zijn. We zijn gebracht naar een positie waarin we gemeenschap kunnen hebben met een heilige God. Als zondaars konden we dat niet. Maar door geloof in Christus, die Zichzelf eenmaal offerde om ons te reinigen van al onze zonden, zijn wij verenigd met Hem en worden we uitgenodigd tot in het ‘heilige der heiligen’ van de hemel om gemeenschap te hebben met God. Het is vanuit deze verheven positie in Christus dat we in groeien in genade.