Recente overdenkingen

25 oktober 2021

Schuldgevoelens overwinnen

9 juli 2021

Wanneer theologen over schuld praten, hebben ze het over een objectief afwijken van een ethische standaard. Schuldig zijn en je schuldig voelen zijn twee verschillende dingen. Zonder Christus zijn we allemaal schuldig voor de wet of we dat nu zo voelen of niet. De wet is Gods ethische standaard maar niemand van ons kon de wet houden omdat we krachteloos zijn door de zondige natuur (Romeinen 8:3). Daarom worden we onder de wet allemaal veroordeeld. Volgens het Evangelie heeft God zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist (v4 NBV).

Als kinderen van God zijn we gerechtvaardigd door geloof (Romeinen 5:1). We zijn niet langer schuldig voor God. God zal ons niet veroordelen omdat Christus aan Zijn rechtvaardige eisen heeft voldaan. Vanwege onze positie in Christus moeten we ons ‘rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus’ (Romeinen 6:11). Onze verhouding met God is nu in orde en we zijn niet langer in Adam en ook niet in het koninkrijk van de duisternis. We zijn levend in Christus en de wet van het leven in Christus Jezus heeft ons bevrijd van de wet van de zonde en de dood (Romeinen 8:2).

De wet van de zonde en dood is nog steeds van kracht omdat je een wet niet kunt afschaffen. Zonde is nog steeds aantrekkelijk en krachtig en ook zullen we allemaal nog lichamelijk sterven. Als Jezus de wet van zonde en dood niet heeft afgeschaft, hoe kunnen we er dan vrij van zijn? Jezus overwon die wet door een grotere wet, de ‘wet van de Geest van leven’. Om dit te verduidelijken, wil ik je een vraag stellen. Kun jij vliegen? Kun jij uit jezelf, vanuit je eigen poging, de wet van de zwaartekracht overwinnen? We kunnen de aantrekkingskracht van de zwaartekracht tijdelijk overwinnen door in de lucht te springen, maar zelfs de beste springer zal het niet lukken om de wet van de zwaartekracht te overwinnen. We kunnen echter wel ‘vliegen’ in een vliegtuig, omdat een vliegtuig genoeg kracht heeft om de wet van de zwaartekracht te overwinnen en omdat de wet van de aerodynamica dan geldt. Als je in de lucht uit het vliegtuig zou stappen of als het vliegtuig zijn kracht zou verliezen, dan zou je neerstorten.

Zelfs gelovigen zullen lichamelijk sterven, maar geestelijk zullen ze blijven leven, zelfs als ze fysiek doodgegaan zijn (Johannes 11:25-26). Als gelovigen zullen we verleid worden om te zondigen. Maar wanneer zonde ons verleid, kunnen wij zeggen: Ik hoef niet te zondigen. Ik ben levend in Christus en dood aan de zonde. Ik heb een kracht in mij die groter is dan de kracht van de zonde. ‘Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld’ (1 Johannes 2:1-2). We hebben ook een tegenstander die de broeders dag en nacht beschuldigt tegenover God (Openbaring 12:10). Mocht je je ooit schuldig voelen als gelovige, dan kan je vrijmoedig zeggen: ‘Dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn’ (Romeinen 8:1).