Recente overdenkingen

De overdenkingen zijn voor iedere doordeweekse dag met toestemming van Harvest House Publishers en in overleg met GIDEON boeken overgenomen uit Iedere dag in Christus van Neil T. Anderson.

18 augustus 2022

Vervalsingen

4 augustus 2022
Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven.
Johannes 8:24

Als we binnen het christendom valse leringen willen blootleggen, is geen enkel criterium belangrijker dan de Persoon van Jezus Christus. Paulus schreef: Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best (2 Korinthe 11:3,4).
Andere godsdiensten spreken misschien wel over Jezus, maar zij stellen Hem op een andere manier voor dan hoe Hij in de bijbel wordt beschreven. Ze hebben het wellicht over dezelfde ‘historische Jezus’, maar niet over de Zoon van God, de Alpha en de Omega, de grote IK BEN. Jezus zei: Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven (Johannes 8:24). Als je in Jezus gelooft op een andere manier dan hoe de bijbel Hem presenteert, dan zul je ook een heel andere geest ontvangen dan de Heilige Geest en dus een heel ander evangelie aanhangen dan het evangelie van genade.
De valse geesten die aan het werk zijn in andere godsdiensten en binnen het occultisme, lijken totaal niet op de Heilige Geest. Jezus zei: Maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen (Johannes 16:13,14). De Heilige Geest leidt ons altijd naar Jezus.
Een vals evangelie is geen evangelie van genade, omdat het bloed van stieren en geiten geen zonden kan wegnemen, zodat je uitkomt op een evangelie van werken. De echte Jezus stierf voor onze zonden, de Geest van de waarheid is gekomen en we zijn op een heerlijke manier door genade verlost.

Heer, ik wil zo vol zijn van de kennis van uw waarheid, dat ik alle vervalsingen van het evangelie snel zal herkennen en me ervan kan afkeren.