Zie het leven vanuit Gods perspectief

1 december 2020
Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade. 
Spreuken 3:7

In het Oude Testament wordt veel nadruk gelegd op wijsheid, zoals blijkt uit het boek Spreuken en andere wijsheidsliteratuur in de Bijbel. Maar in het Oude Testament werd wijsheid niet gezien als de mens die onafhankelijk van God redeneert. Het was veel eerder een aanvaarding en kennis van goddelijke openbaring. Bijbelse wijsheid is het leven zien vanuit Gods perspectief. Als wijsheid verwordt tot rationalisme (de menselijke rede die regeert) wordt onze wandel met God gereduceerd tot een intellectuele zoektocht in plaats van een levende relatie. Spreuken 3:5-7 laat ons een beeld zien van de relatie die God met ons wil: Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken. Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade.
De oproep om je af te keren van het kwade laat zien dat er morele grenzen bestaan. God wil dat we binnen die grenzen leven. We zijn vrij om te leven zoals de Heer ons leidt, zolang we moreel zuiver blijven, en Bijbelse wijsheid uitoefenen. Aangezien alle ongelovigen zich buiten Gods morele grenzen bevinden, kunnen ze het oordeel verwachten. Christenen die zich buiten Gods morele grenzen bevinden, kunnen zijn discipline verwachten. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt over dit laatste: Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen (Hebreeën 12:8).
Het is waar dat God ons de vrijheid geeft om keuzes te maken over niet-morele zaken, maar Hij verwacht van ons dat we zijn Woord kennen en wijze keuzes maken. Hij heeft zijn wil met name bekend gemaakt door zijn Woord, en Hij is blij als we ons daar nederig aan onderwerpen en het gehoorzamen. We zijn echter geen oudtestamentische heiligen, maar nieuwtestamentische christenen. Christus heeft Jood en heiden met elkaar verzoend, en we hebben zowel zijn kracht als zijn wijsheid ontvangen. Een belangrijk kenmerk van het huidige tijdperk van de Gemeente, is dat we nu de aanwezigheid van de Heilige Geest hebben, die ons zal leiden in alle waarheid. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God (1 Korinthe 2:10).

Dank U Heer voor uw Woord, een lamp voor mijn voet en het licht op mijn pad. Dank U voor de Heilige Geest, die mij leidt in alle waarheid.