Overdenkingen archief

Heb je een overdenking gemist? Hieronder kun je in ons archief
elke overdenking terugvinden.

5 november 2021

Bloei waar je bent geplant!

En ik dank Hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij trouw geacht heeft, toen Hij mij een plaats gaf in de bediening.
1 Timotheüs 1:12

4 november 2021

Anderen helpen vrijheid te vinden

Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen.
2 Timotheüs 2:24-26

3 november 2021

Ons enige geldige wapen

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.
Johannes 8:31, 32

2 november 2021

Iedere gedachte krijgsgevangen nemen

Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.
2 Korinthe 10:5

1 november 2021

Een verandering van geloof

Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt.
Efeze 2:4,5

31 oktober 2021

Een echte duivel

Waarin u voorheen gewandeld hebt, …overeenkomstig de wil van de… geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaam- heid.
Efeze 2:2

30 oktober 2021

We zijn vlinders

Want het is God, die in u werkt zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen.
Filippenzen 2:13

29 oktober 2021

Het proces van vergeving

Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren.
Lukas 6:27,28

28 oktober 2021

Leven met de gevolgen van de zonde

Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
Romeinen 12:19