Overdenkingen archief

Heb je een overdenking gemist? Hieronder kun je in ons archief
elke overdenking terugvinden.

25 december 2020

Bij God is niets onmogelijk

Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.
Lukas 1:38

24 december 2020

God geeft de gaven

Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heer.
1 Korinthe 12:4,5

23 december 2020

Onze belangrijkste opdracht

Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige. 
1 Timotheüs 5:8

22 december 2020

Onze gaven en talenten gebruiken

Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander.
1 Korinthe 12:7

21 december 2020

De beste verdediging voor een kind

Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.
Mattheüs 19:14

20 december 2020

De kracht in de waarheid

Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. 
Johannes 3:21

19 december 2020

Iemand zijn

Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping:het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.
2 Korinthe 5:17

18 december 2020

Onderscheiding van gebondenheid

Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. 
1 Petrus 4:8

17 december 2020

Raadpleeg je God

Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen te misleiden. 
Markus 13:22)