Overdenkingen archief

Heb je een overdenking gemist? Hieronder kun je in ons archief
elke overdenking terugvinden.

29 december 2021

Zelf satan weerstaan

Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.
Romeinen 13:14

28 december 2021

Onze verantwoordelijkheden

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.
Filippenzen 2:3

27 december 2021

De eeuwige, constante factor

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.
1 Johannes 1:3

26 december 2021

Het snoeien van de takken

Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.
Johannes 15:2

25 december 2021

Bij God is niets onmogelijk

Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.
Lukas 1:38

24 december 2021

God geeft de gaven

Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere.
1 Korinthe 12: 4, 5

23 december 2021

Onze belangrijkste opdracht

Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.
1 Timotheüs 5:8

22 december 2021

Onze gaven en talenten gebruiken

Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander.
1 Korinthe 12:7

21 december 2021

De beste verdediging voor een kind

Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.
Mattheüs 19:14