Overdenkingen archief

Heb je een overdenking gemist? Hieronder kun je in ons archief
elke overdenking terugvinden.

10 november 2020

Vruchtbare grond om te groeien

Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof.
1 Timoteüs 1:5

9 november 2020

Worden wie God wil dat je bent

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.
2 Korinthe 3:18

8 november 2020

Relaties op de eerste plaats

Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
Romeinen 13:8

7 november 2020

Je kinderen het beste geven

Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats.
Efeze 4:26,27

6 november 2020

De ultieme werkelijkheid

Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.
Hebreeën 11:3

5 november 2020

Bloei waar je bent geplant!

En ik dank Hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij trouw geacht heeft, toen Hij mij een plaats gaf in de bediening.
1 Timoteüs 1:12

4 november 2020

Anderen helpen vrijheid te vinden

Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen.
2 Timoteüs 2:24-26

3 november 2020

Ons enige geldige wapen

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.
Johannes 8:31, 32

2 november 2020

Iedere gedachte krijgsgevangen nemen

Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.
2 Korinthe 10:5