Discipelschapscursus
Vrijheid in Christus

Opbouw van de cursus

De Discipelschapscursus Vrijheid in Christus is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen worden hieronder kort benoemd. Soms wordt er gestart met een introductiesessie. Dit is een facultatieve sessie waarmee gestart wordt als er deelnemers zijn met weinig christelijke achtergrond. Deze les helpt die deelnemers begrijpen dat het logisch is om te geloven dat de Bijbel Gods boodschap is aan mensen die Hij geschapen heeft en waarom we zo’n nadruk leggen op de waarheid in de Bijbel. Deze sessie anticipeert op de terechte vragen die zij hoogstwaarschijnlijk hebben. Als de cursusleider meent dat deze sessie niet nodig begint hij/zij direct met sessie 1 van deel A.

Klik hieronder voor meer informatie.

Les 0: Waarom zou je de Bijbel geloven? 

Deze optionele les wordt gebruikt als introductie en om deelnemers enthousiast te maken voor de cursus. Het belangrijkste doel van deze les is deelnemers helpen begrijpen dat het volkomen logisch is om te geloven dat de Bijbel Gods boodschap is aan de mensen die Hij heeft geschapen. Zonder deze uitleg zullen deelnemers die nauwelijks een christelijke achtergrond hebben, waarschijnlijk moeite hebben te begrijpen waarom we in de cursus zo de nadruk leggen op de waarheid in de Bijbel. Deze les loopt dan ook vooruit op legitieme vragen die bij de deelnemers kunnen leven.  

Jezus heeft gezegd dat wij de waarheid zullen kennen en dat de waarheid ons vrij zal maken! In de eerste twee lessen kijken we naar een aantal sleutelwaarheden die we moeten kennen om te weten wat het betekent om een christen te zijn.  

 Les 1: Wie ben ik? 

Toen Adam en Eva werden geschapen, hadden zij het leven in heel zijn volheid. In de verbondenheid met God wisten ze zich volkomen aanvaard, zeker en veilig en waardevol. Maar toen Adam en Eva  zondigden, verloren ze deze verbondenheid of relatie met God. Het gevolg hiervan voor ons is, dat wij bij onze geboorte lichamelijk levend maar geestelijk dood zijn, met een enorme behoefte aan aanvaarding, zekerheid en waarde in ons leven. Jezus is gekomen om dat leven, inclusief de aanvaarding, zekerheid en waarde die Adam en Eva oorspronkelijk hadden, te herstellen. En iedereen die door geloof en uit genade dit leven ontvangt, wordt een nieuwe schepping in Christus. Het besef dat wij nu ‘heiligen’ zijn en vrij van veroordeling vrijmoedig in Gods aanwezigheid mogen komen, verandert alles. 

 Les 2: Kiezen om de waarheid te geloven 

Iedereen leeft door geloof, ook mensen die geen christen zijn. Het is wie of wat we geloven dat bepaalt of geloof ook iets uitwerkt of niet. Voor christenen is het essentieel dat ons geloof in overeenstemming is met wat God in Zijn Woord heeft geopenbaard. Gods Woord vertelt ons wat waar is en hoe de dingen werkelijk zijn.  

Elke dag hebben wij te kampen met drie dingen die samenwerken om ons bij de waarheid weg te houden. Wanneer we begrijpen hoe de wereld, het vlees en de duivel werken, zullen wij in staat zijn onze gedachten te vernieuwen en zullen we stevig staan.  

 Les 3: Het wereldbeeld over waarheid 

De wereld probeert ons op een manier naar de werkelijkheid te laten kijken die tegenovergesteld is aan hoe God zegt dat de werkelijkheid is. Ze probeert ons te verleiden door ‘de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven’. Ze schildert ons een compleet maar verkeerd beeld van de werkelijkheid. Een wereldbeeld dat verschilt door waar en wanneer we opgroeien. Wanneer wij christen worden, moeten we radicaal afstand nemen van dat wereldbeeld. In plaats daarvan moeten wij het leven vanuit Gods perspectief gaan zien door het Bijbelse wereldbeeld aan te nemen, namelijk ‘zoals God zegt dat de werkelijkheid is’.  

 Les 4: Onze dagelijkse keuze 

Als christenen hebben we een nieuw hart en een nieuwe geest, maar worstelen we toch nog vaak met verkeerde denkpatronen en schadelijk gedrag waarmee we opgegroeid zijn (een belangrijk kenmerk van wat de Bijbel ‘het vlees’ noemt). We hoeven echter niet aan het vlees toe te geven. We hebben steeds de keuze om naar de verlangens van het vlees of naar de stem van de Heilige Geest te luisteren.   

 Les 5: De strijd om ons denken 

Het is belangrijk om te begrijpen dat we in een geestelijke strijd zijn verwikkeld. Die strijd gaat over waarheid en leugen en ons denken is het slagveld. Elke dag voeren wij strijd om ons denken. Maar als wij gaan begrijpen hoe satan te werk gaat en welke verbazingwekkende positie wij in Christus hebben, zullen we standhouden.  

God verandert ons verleden niet maar door Zijn genade stelt Hij ons in staat er vrij van te zijn. In dit deel van de cursus bekijken we hoe we kunnen aanvaarden wat Christus voor ons heeft gedaan en in vrijheid kunnen wandelen. Een onderdeel hiervan is het doorlopen van de Stappen naar Vrijheid in Christus. 

 Les 6: Goed omgaan met emoties 

We hebben geen directe controle over onze emoties, maar ze zijn over het algemeen het resultaat van wat wij kiezen te geloven. Wanneer wij God en Zijn Woord en wie wij zijn in Christus niet goed begrijpen, of wanneer we verkeerde levensdoelen hebben gesteld, zal dat door onze emoties duidelijk worden. Als wij niet goed met onze emoties omgaan, maakt dat ons kwetsbaar voor geestelijke aanvallen. Hoe meer wij ons aan de waarheid toewijden en ervoor kiezen te geloven dat wat God zegt waar is, des te minder zullen onze emoties met ons aan de haal gaan.    

 Les 7: Vergeven vanuit je hart 

(Wordt vaak gecombineerd met de Stappen naar Vrijheid in Christus op een Stappendag)  

Onze relatie met anderen moet dezelfde basis hebben als onze relatie met God. Niets houdt ons meer aan het verleden gebonden of geeft de vijand meer ruimte in ons leven, dan de onwil om te vergeven. Vergeving is niet iets tussen ons en degene die ons kwaad heeft gedaan, maar tussen ons en God. Wanneer we vanuit ons hart leren vergeven, zullen we werkelijk vrij zijn van ons verleden en zal onze emotionele pijn genezen. Vergeven is een geschenk voor jezelf.  

 Deelnemers door de Stappen naar Vrijheid in Christus leiden 

Dit is het ‘bedieningsonderdeel’ van de cursus. Deelnemers worden via de Stappen naar Vrijheid in Christus door een proces van belijden en verwerpen geleid. Door zich te onderwerpen aan God en weerstand te bieden aan de duivel (Jakobus 4:7) leren ze hun persoonlijke en geestelijke problemen op te lossen en gaan ze hun vrijheid in Christus ervaren. Het is een eenvoudig proces, vriendelijk en rustig. Tijdens dit proces zullen deelnemers bolwerken ontdekken die zich in hun denken hebben verschanst. Hier kunnen ze later aan werken.  

Wij raden je aan om deelnemers individueel door de Stappen te leiden en daarvoor persoonlijke ‘vrijheidsafspraken’ te maken. Lukt dat niet dan kun je deelnemers ook als groep door de Stappen laten gaan tijdens een speciaal daarvoor georganiseerde Stappendag. Sommige deelnemers zullen na een Stappendag nog een stukje persoonlijke begeleiding nodig hebben, maak met hen alsnog een individuele afspraak. Het doorlopen van de Stappen vindt plaats tussen Les 7 en Les 8. Deelnemers moeten hiervoor een eigen exemplaar van het boekje De Stappen naar Vrijheid in Christus hebben.  

 Les 8: Vernieuwing van denken 

Door de omgeving waarin we zijn opgegroeid, traumatische ervaringen uit het verleden en het toegeven aan verleidingen zijn er ‘bolwerken’ in ons denken ontstaan. Deze bolwerken zijn verkeerde denkpatronen die ervoor zorgen dat wij niet in overeenstemming met Gods waarheid leven. Tijdens de Stappen naar Vrijheid in Christus zijn er waarschijnlijk een aantal van die bolwerken aan het licht gekomen. Deze bolwerken kunnen we afbreken door er voor te kiezen om actief ons denken te vernieuwen met de waarheid van Gods Woord. In deze les leren we op een doeltreffende manier bolwerken af te breken. Wandelen in vrijheid mag een nieuwe manier van leven worden. 

Nu wij onze positie van vrijheid in Christus hebben ingenomen, is het nodig om te groeien in geestelijke volwassenheid. In dit laatste deel zullen we leren hoe belangrijk het is om goed om te gaan met anderen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we meer en meer op Jezus gaan lijken.  

Les 9: Omgaan met anderen 

Het enige dat Jezus bad voor hen die na Zijn eerste discipelen zouden komen (en dat gaat over ons), is dat wij één zouden zijn opdat de wereld zou weten dat wij Zijn discipelen zijn. Gods nieuwe gebod is dat wij geloven in de naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben zoals Hij ons liefheeft (Johannes 13:34-35, 1 Johannes 3:23). Een goede relatie met God leidt tot goede relaties met onze naasten. In deze les denken we na over rechten, verantwoordelijkheden, oordeel, straf en de behoeften van anderen. 

Les 10: Hoe nu verder? 

Gods doel voor ons leven is dat wij in karakter steeds meer op Jezus gaan lijken. Als we onze eigen doelen daarmee in overeenstemming brengen, zullen we werkelijk in vrijheid leven. Als we echt succesvol, voldaan en tevreden willen zijn, moeten we onze verkeerde opvattingen daarover in het licht brengen, ons ervan afkeren en ervoor kiezen de waarheid van Gods Woord te geloven. In deze les zullen we op acht gebieden van ons persoonlijk leven onze eigen overtuigingen tegen het licht van Gods Woord houden. Het doel hiervan is om deelnemers te helpen begrijpen hoe het geloof in de praktijk van elke dag werkt en hen aan te sporen op de goede weg te blijven om meer en meer op Jezus te gaan lijken.  

De Stappen naar Vrijheid in Christus vormen een belangrijk onderdeel van de cursus. Freedom in Christ ziet ze als één van de pijlers voor discipelschap. De Stappen zijn eenvoudigweg een hulpmiddel die deelnemers de mogelijkheid biedt hun hele leven bij God te brengen en alles op te ruimen wat de wandel met Hem in de weg staat.  

Het Stappenproces is gebaseerd op Jakobus 4:7, waar staat: ‘Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.’ Deelnemers vragen allereerst aan God of Hij hen in elk gebied wil laten zien wat er nog opgeruimd moet worden. Vervolgens kiezen zij ervoor om alles wat God hen laat zien te belijden en zich daarvan af te keren, waardoor de vijand geen plaats meer heeft in hun leven. Een eenvoudig en vriendelijk proces, maar verbazingwekkend effectief! 

De Stappen naar Vrijheid in Christus zijn een wezenlijk onderdeel van de cursus en dienen ingepland te worden tussen Les 7 en Les 8. Sla ze niet over en moedig alle deelnemers ten zeerste aan om deze Stappen te doorlopen.  

De beste manier voor deelnemers om door de Stappen naar Vrijheid in Christus te gaan, is middels een persoonlijke afspraak met een ‘bemoediger’ die hen door de Stappen leidt, en een gebedspartner. Meestal heb je hier 3 tot 5 uur voor nodig.  

Elke deelnemer persoonlijk door de Stappen leiden kan onmogelijk lijken als het een grote groep betreft. Een goed alternatief is dan om de Stappen als groep te doorlopen op een aparte dag of in een weekend. Toch kun je in korte tijd verbazingwekkend snel een team van ‘bemoedigers’ en gebedspartners bouwen wanneer je begint met het samenstellen en trainen van een leiderschapsteam in je kerk. 

Heb je interesse in deze cursus?

Wil je informatie, heb je een vraag of wil je weten wat je precies nodig hebt om de cursus te geven? Via onderstaande buttons vind je aanvullende informatie.