Discipelschapscursus
Vrijheid in Christus

Opbouw van de cursus

De Discipelschapscursus Vrijheid in Christus is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen worden hieronder kort benoemd. Soms wordt er gestart met een introductiesessie. Dit is een facultatieve sessie waarmee gestart wordt als er deelnemers zijn met weinig christelijke achtergrond. Deze les helpt die deelnemers begrijpen dat het logisch is om te geloven dat de Bijbel Gods boodschap is aan mensen die Hij geschapen heeft en waarom we zo’n nadruk leggen op de waarheid in de Bijbel. Deze sessie anticipeert op de terechte vragen die zij hoogstwaarschijnlijk hebben. Als de cursusleider meent dat deze sessie niet nodig begint hij/zij direct met sessie 1 van deel A.

Klik hieronder voor meer informatie.

Jezus zei dat we de waarheid zullen kennen en dat die waarheid ons vrij zal maken! In de eerste drie sessies kijken we naar enkele van de sleutelwaarheden die we moeten weten over wat het betekent een christen te zijn.

Sessie 1: Waar kom ik vandaan?
Toen Adam en Eva werden geschapen, hadden ze het leven in al zijn volheid. God gaf ze alles wat ze nodig hadden. Ze waren volledig aanvaard, zeker en waardevol. In de zondeval verloren ze deze verbondenheid met God. Het resultaat voor ons is, dat wij fysiek levend, maar geestelijk dood geboren zijn, met een enorme behoefte aan aanvaarding, zekerheid en waarde. Jezus kwam om dat leven, die aanvaarding, die zekerheid en die waarde die Adam en Eva oorspronkelijk hadden, te herstellen.

Sessie 2: Wie ben ik nu echt
Veel christenen zien zichzelf alleen maar als ‘vergeven zondaars’. Maar de Bijbel maakt duidelijk dat wij, door wat Jezus voor ons heeft gedaan, in Christus een nieuwe schepping zijn. Het besef dat we kinderen van God zijn die zonder veroordeeld te worden, vrijmoedig in Gods nabijheid mogen komen, verandert alles.

Sessie 3: Kiezen om de waarheid te geloven
Iedereen heeft een geloof, ook degenen die geen christen zijn. Wie of waarin we geloven bepaalt, of dat geloof iets uitwerkt of niet. Als christenen is het van wezenlijk belang, dat wat we geloven in overeenstemming is met wat God in zijn Woord heeft geopenbaard.

Iedere dag strijden we tegen drie dingen die samenzweren om ons van de waarheid af te houden. Als wij begrijpen, hoe de wereld, het vlees en de duivel werken, dan zullen wij in staat zijn om ons denken te vernieuwen en standvastig te zijn.

Sessie 4: Het wereldbeeld over waarheid
De wereld probeert ons de werkelijkheid te laten zien op een manier die tegenovergesteld is aan hoe God zegt dat het werkelijk is. Ze probeert ons te verleiden door ‘zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid en pronkzucht’. Ze schildert ook een volledig, maar fout beeld van onze werkelijkheid – ons wereldbeeld – dat verschilt afhankelijk van waar en wanneer we zijn opgegroeid. Als we christen worden, dan moeten we er heel bewust voor kiezen niet langer op die manier naar de wereld te kijken, maar die gaan zien vanuit Gods perspectief door een Bijbels wereldbeeld aan te nemen ‘zoals God zegt dat het is’.

Sessie 5: Onze dagelijkse keuze
Christenen hebben een nieuw hart en een nieuwe geest, maar we worstelen nog steeds met veel van de nutteloze manieren van denken en doen waarmee we opgegroeid zijn het belangrijkste kenmerk van wat de Bijbel ‘het vlees’ noemt. Maar we hoeven niet aan het vlees toe te geven. We kunnen er elke dag en elk moment weer voor kiezen óf om aan de verlangens van het vlees toe te geven óf aan de stem van de heilige Geest.

Sessie 6: Bolwerken neerhalen
De omgeving waarin we opgegroeid zijn, traumatische ervaringen uit het verleden en het toegeven aan verleiding hebben geleid tot het ontstaan van ‘bolwerken’ in ons denken, die ons er van weerhouden naar de waarheid te leven. De manier waarop we hebben leren denken, verandert niet zodra we een christen worden, maar door actief te kiezen om ons denken te vernieuwen naar de waarheid van Gods Woord, kunnen we bolwerken neerhalen.

Sessie 7: De strijd om ons denken
Het is belangrijk om te begrijpen, dat we in een geestelijke strijd verwikkeld zijn, hetgeen het neerhalen van bolwerken minder eenvoudig maakt dan gewoon anders leren denken. We hebben elke dag opnieuw te maken met een strijd om ons denken. Maar als we gaan begrijpen hoe satan te werk gaat en onze geweldige positie in Christus, geeft ons de middelen om te overwinnen.

God verandert ons verleden niet, maar door zijn genade stelt Hij ons in staat er vrij van te zijn, het achter ons te laten. In dit deel van de cursus kijken we, hoe we ons toe kunnen eigenen wat Christus voor ons heeft gedaan, zodat we in die vrijheid kunnen wandelen. Dit deel houdt onder meer het door de Stappen gaan in.

Sessie 8: Goed omgaan met emoties
We hebben geen rechtstreekse controle over onze emoties, want ze zijn over het algemeen het resultaat van wat we kiezen te geloven. Als we God en zijn Woord en wie we zijn in Christus niet goed begrijpen, dan zal dat door onze emoties duidelijk worden. Niet goed omgaan met onze emoties, maakt ons kwetsbaar voor geestelijke aanvallen. Hoe meer we ons aan de waarheid toewijden en ervoor kiezen om te geloven dat wat God zegt waar is, des te minder zullen onze emoties met ons op de loop gaan.

Sessie 9: Vergeven vanuit je hart
Vaak in combinatie met de Stappen (zie boekje: Stap voor Stap naar Vrijheid in Christus tijdens ‘een dag weg’). Onze relaties met andere mensen moeten dezelfde basis hebben als onze relatie met God. Niets houd je meer aan je verleden gebonden, of geeft meer ruimte aan de vijand in je leven, dan de onwil om te vergeven. Het probleem van wel of niet vergeven is niet zozeer tussen jou en de persoon die jou kwaad heeft aangedaan, maar tussen jou en God. Vanuit je hart leren vergeven bevrijdt ons van ons verleden en geneest onze emotionele pijn. Het is iets dat je doet voor je eigen bestwil.

Mensen door de Stappen leiden
Dit is het ‘bedieningsdeel’ van deze cursus. Deelnemers zullen door een proces van berouw geleid worden met gebruikmaking van de Stappen. Op deze manier kunnen ze hun persoonlijke en geestelijke problemen oplossen door zich aan God te onderwerpen en weerstand te bieden aan de duivel en hierdoor hun vrijheid in Christus gaan ervaren (Jakobus 4:7). Het is een eenvoudig, rustig en meevoelend proces. Tijdens het proces zullen deelnemers bolwerken die in hun denken zijn ontstaan, ontdekken. Hier kunnen ze later aan werken.

We bevelen aan dat je mensen als groep door de Stappen leidt op een speciaal daarvoor gereserveerde dag, of (idealiter) individueel tijdens een persoonlijke ‘vrijheidsafspraak’. Het is de bedoeling dat dit gebeurt tussen sessie 9 en 10. De deelnemers hebben hun eigen exemplaar van het boekje Stap voor Stap naar Vrijheid in Christus nodig.

Nu we vat hebben gekregen op onze vrijheid in Christus, moeten we ons bezig gaan houden met onze verdere groei naar volwassenheid. In dit gedeelte zullen we leren hoe we kunnen standhouden, hoe met anderen om te gaan en hoe we koers kunnen houden om meer op Jezus te gaan lijken.

Sessie 10: Dagelijks in vrijheid wandelen
Als we eerlijk zijn omgegaan met alles wat de heilige Geest ons in de Stappen heeft laten zien, dan bezitten we nu de vrijheid die Christus voor ons heeft gewonnen. Ons succes in het blijven wandelen in die vrijheid en onze groei in volwassenheid is afhankelijk van in hoeverre we ons denken blijven vernieuwen en onszelf trainen om goed van kwaad te onderscheiden. In vrijheid wandelen moet een manier van leven worden. In deze sessie kijken we naar strategieën om ons denken te vernieuwen en de aanvallen van satan te weerstaan. De deelnemers leren hoe ze verkeerde denkpatronen moeten aanpakken die tijdens de Stappen aan het licht gekomen zijn.

Sessie 11: Omgaan met anderen
Jezus’ grote gebod zegt, dat we de Heer onze God moeten liefhebben met heel ons hart, ziel en verstand en onze naaste als onszelf. Dat vat de hele boodschap van de Bijbel samen. We worden opgeroepen God en elkaar lief te hebben. We kunnen geen oprechte relatie met God hebben, als we anderen uitsluiten. Een goede relatie met God zou moeten leiden tot een goede relatie met onze naasten. In deze sessie kijken we naar rechten, plichten, oordeel, straf, verantwoordelijkheid en de behoeften van anderen.

Sessie 12: Wat wil je bereiken?
Het is belangrijk dat we begrijpen, wat het verschil is tussen door God gegeven doelen en door God gegeven verlangens en dat we gaan zien dat er geen door God gegeven doel voor ons leven bestaat, dat in Christus niet gehaald kan worden. Onze door God gegeven verlangens daarentegen kunnen wel of niet gerealiseerd worden. We hebben geen controle over de uitkomst en moeten de verleiding weerstaan om onze eigenwaarde hierop te baseren. Gods plan met ons leven is dat we in ons karakter meer en meer op Christus gaan lijken. En onze eigen doelen hierop baseren zal ons in staat stellen om een leven van echte vrijheid te leven.

Sessie 13: De juiste koers houden
Als we echt succesvol, tevreden en voldaan willen zijn, dan moeten we valse overtuigingen over wat dit betekent ontmaskeren en verwerpen, en ons er geheel op richten te geloven in de waarheid in Gods Woord. In deze sessie zullen we onderzoeken wat we geloven met betrekking tot acht aspecten van ons persoonlijke leven in het licht van Gods Woord. Het doel ervan is om de deelnemers te helpen begrijpen, hoe geloven in hun dagelijks leven werkt en hen aan te moedigen om de koers om meer als Jezus te worden, vast te houden.

De Stappen vormen het bedieningsonderdeel van de algemene benadering van Freedom in Christ. Het is eenvoudigweg een handvat dat de deelnemers een mogelijkheid biedt om hun hele leven voor God te leggen en alles wat hun wandel met Hem in de weg staat op te lossen.

De deelnemers beginnen met God te vragen hun alle terreinen in hun leven, waar er iets is wat opgelost moet worden, te laten zien. Ze besluiten vervolgens om berouw te hebben, tot inkeer te komen, over alles wat de Heer hen laat zien; hiermee wordt elke plaats die de vijand eventueel in hun leven gehad heeft, weggenomen. Het proces is gebaseerd op Jakobus 4:7 waar staat: ‘Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten’. Heel eenvoudig en kalm, maar verbazingwekkend effectief!

De Stappen zijn een wezenlijk onderdeel van de hele cursus. Sla ze alsjeblieft niet over en doe alles wat in je vermogen ligt om alle deelnemers er doorheen te leiden.

De allerbeste manier voor mensen om door de Stappen te gaan, is door middel van een persoonlijke afspraak met een ‘bemoediger’ door de Stappen geleid worden, terwijl er een gebedspartner bij aanwezig is. Het neemt meestal 3 tot 5 uur in beslag.

Zo’n afspraak met iedere deelnemer lijkt misschien onmogelijk, als je een grote groep hebt. Daarom is een persoonlijke afspraak niet de enige manier om mensen door de Stappen te leiden. Maar het is de moeite waard om hier te vermelden, hoe verbazend snel leiders zo’n team van ‘bemoedigers’ kunnen opbouwen, speciaal als ze beginnen sleutelfiguren in hun kerk te trainen, dus leg deze mogelijkheid niet direct naast je neer.

Het alternatief is om een groep door de Stappen heen te leiden op een speciaal daarvoor gereserveerde dag of tijdens een weekend. Het past tussen sessie 9 en 10. Eén of meer van de sessies van 8 tot 10 kunnen in zo’n dag of weekend opgenomen worden. Meer informatie hierover staat in het Stap voor Stap naar Vrijheid in Christus deel (sessie 9) van deze leidershandleiding.

Geïnteresseerd in deze cursus?

Wil je informatie, heb je een vraag of wil jij weten wat je precies nodig hebt om de cursus te geven? Via onderstaande knoppen kun je hierheen navigeren.